Sedan starten 1988 har vi arbetat med många olika slags projekt av skilda karaktärer. Tyngdpunkten ligger på offentliga miljöer för utbildning, vård, kontor och kultur samt bostäder.  Erfarenheten från olika projekt berikar varandra och ökar den samlade kompetensen inom kontoret.

Vi vill arbeta från tidiga skeden med utredningar och analyser genom systemskeden och projektering vidare till uppföljning och inredning, (kort sagt ”från ax till kaka”), för att skapa helhetstänkande och därmed uppnå högsta möjliga arkitektoniska kvalitet. Vi arbetar i en modernistisk tradition och vill att byggnadernas avtryck spegla den tid och de förutsättningar de skapats i. Utgångspunkten för detta är alltid platsen och människan, där vi med vår kompetens inom form, färg, funktion och ekonomi tydliggör kraven och ger dessa en adekvat gestalt.

Balansen mellan exteriör, interiör, färgsättning och inredning ska förena funktionalitet och gestaltning så att byggnaden motsvarar tidens krav.

Ombyggnader - att förhålla sig till en befintlig byggnad och vidareutveckla den med känsla för dess historia och omgivning är en ständig utmaning. Tiden är ett viktigt arkitektoniskt redskap när vi arbetar med ombyggnader och renoveringar. Det nya ska passa in och tillföra något utan att dölja byggnadens historia. Därför är förståelse och respekt för människors minnen, drömmar och visioner lika viktigt för oss som teknisk kunskap, erfarenhet och effektivitet. Den ekologiska aspekten är viktig i vårt arbete. Att arbeta med ljud, ljus och luft utifrån ett resursbevarande kretsloppstänkande i välfungerande, enkla lösningar, är en stimulerande och angelägen utmaning, både vid ny- och ombyggnader. Kunskap och erfarenhet är viktiga förutsättningar för ett miljö- och energiriktigt byggande.