KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

STADION arkitekters målsättning är att vi ska uppfylla kunders krav och förväntningar beträffande avtalat innehåll och leveranstid samt att genom kunskap och engagemang medverka till en ekologiskt hållbar utveckling genom konkreta miljöåtgärder i alla led av vår verksamhet.

Vår kvalitetspolicy innebär därför att vi ska:

-Definiera och uppfylla kundens och samhällets krav i alla projekt

-Kontinuerligt följa forskning och utveckling inom vår bransch och genom utbildning utveckla vår kompetens

-Ha klara ansvars- och samarbetsformer såväl internt som med kunder, leverantörer, brukare och myndigheter

-Genom utbildning tillse att alla på kontoret förstår och tillämpar kvalitets- och miljöledningssystemet

-Utifrån erfarenhetsåterföring, kundtillfredsställelse, nya krav och behov kontinuerligt granska och förbättra kvalitets- och miljöledningssystemet

 

Vår miljöpolicy innebär därför att vi ska:

-Behandla miljöaspekter likvärdigt med konstnärliga, funktionella och ekonomiska värden.

-Med miljölagstiftning och tillgänglig kunskap som grund utarbeta riktlinjer och rutiner för företagets miljöarbete. Miljöarbetet skall ligga till grund för ständig förbättring och förebyggande av förorening orsakade av vår verksamhet.

-Kontinuerligt följa forskning och utveckling inom vår bransch och genom utbildning utveckla vår kompetens och förståelse i miljöfrågor.

-Verka för att våra beställare väljer de lösningar som är bättre ur ett miljöperspektiv.

-Medverka till att miljöprogram upprättas i alla projekt.

-Anlita underkonsulter som tillhandahåller tjänster i överensstämmelse med vår miljöpolicy.